Whois

  • منظوراز Whois چیست؟

    منظور ما از Whois کسب اطلاعات در مورد یه سایت است . ( شرکت ثبت کننده،صاحب دامنه و …) همه‌ی شرکت‌های ICANN که شرکت‌های بزرگ و اصلی ثبت‌کننده ی نام دامنه‌ها می باشند، یک directory…